9+

Algemene voorwaarden Onder

 1. Partijen
  1. Onder: Onder B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Onder nummer 77062825, gevestigd te Zwolle aan de Hanzelaan 95 (8017 JE), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  2. Verdere gegevens van Onder:
   Bezoekadres: Hanzelaan 95 (8017 JE) Zwolle
   Website: https://Onder.nl
   Email: hallo@Onder.nl
   Telefoonnummer: 038-20220043
   Btw-identificatienummer: NL860888228B01
  3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de door Onder aangeboden diensten.
 1. Toepasselijkheid
  1. Onder verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op ieder aanbod en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en/of geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens op toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen van toepassing zijn.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk van de overeenkomst uitgesloten. 
  4. Derden die door Onder bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen. 
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe afspraken te maken, waarin zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 1. Aanbod en overeenkomst
  1.  Ieder aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Onder is aangegeven.
  2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s, exclusief btw en Onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.
  3. Alle door Onder gegeven beschrijvingen en specificaties van de te leveren diensten gelden slechts ter indicatie. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Onder.
  4. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Onder.
  5. Een aanbod geldt niet automatisch voor latere opdrachten, nabestellingen of verlengingen.
  6. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben Ondertekend, nadat Onder een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Onder, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 1. Uitvoering door Onder
  1. Onder zal de overeenkomst naar haar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle diensten van Onder worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover Onder in de schriftelijke overeenkomst uitdrukkelijk, en voldoende bepaalt, een resultaat heeft toegezegd. 
  2. Onder zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de opdracht trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Onder altijd eerst in gebreke dient te worden gesteld, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. 
  3. Het staat Onder vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.
  4. Tenzij anders overeengekomen verbindt Onder zich niet tot het beheren van de website, waaronder, maar niet beperkt tot, het updaten van de systemen en het maken van back-ups.
  5. Onder is gerechtigd publicatie van content om haar moverende redenen te weigeren, op te schorten of te verwijderen. Zulks kan Onder meer geschieden wegens inhoud, aard, strekking of vorm, technische bezwaren, weigering van vooruitbetaling dan wel evidente strijd met de eigen, redelijke belangen van Onder.
  6. Door het sluiten van de overeenkomst machtigt Opdrachtgever Onder om namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden te sluiten en/of namens Opdrachtgever verplichtingen aan te gaan, waaronder uitgaven aan Google, Bing en andere media. De door Onder namens Opdrachtgever aangegane verplichtingen komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever.
 1. Verbintenissen van Opdrachtgever 
  1. Opdrachtgever stelt Onder in de gelegenheid uitvoering te geven aan de opdracht.
  2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Onder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Onder worden verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico van juiste en tijdige aflevering van de content en/of andere benodigde informatie en de inhoud hiervan, ongeacht hoe Opdrachtgever deze aanlevert. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Onder zijn verstrekt, heeft Onder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  3. Ten aanzien van de door Onder ter beschikking gestelde software geldt een ‘fair use policy’. Opdrachtgever verplicht zich de ter beschikking gestelde software niet in onredelijke mate te gebruiken.
  4. Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Onder en/of derden.
 1. Prijzen, betaling en opschorting.
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Indien betaling op factuur geschiedt, dient betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan door middel van girale overboeking.
  3. Door Onder namens Opdrachtgever aangegane verplichtingen komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.
  4. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Onder terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR.125,- exclusief btw. 
  5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Onder is het Opdrachtgever niet toegestaan om betalingen te verrekenen, op te schorten of bedragen daarop in te houden.
  6. Onder heeft het recht geleverde diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, voor de duur dat Opdrachtgever in verzuim is bij de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst met Onder. Tot her-indienststelling of opheffing van de opschorting wordt overgegaan indien Opdrachtgever binnen een door Onder gestelde termijn haar verplichtingen is nagekomen en de door Onder opgegeven kosten van her-indienststelling heeft voldaan.  
  7. Onder behoudt zich het recht voor om prijzen jaarlijks te wijzigen, wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten. Indien de prijswijziging een stijging van meer dan 10% betreft, is Opdrachtgever gerechtigd tot opzegging van de overeenkomst.
 1. Duur en (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst
  1. Art 7:408 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten. Opdrachtgever kan de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.
  2. Duurovereenkomsten, die eindigen door verloop van tijd, kunnen door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd en eindigen derhalve slechts door verloop van de overeengekomen looptijd, zoals aangegeven in het hoofdcontract. Indien daarin niets is bepaald, geldt een looptijd van één jaar. De duurovereenkomsten worden telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde duur. Opzegging van een duurovereenkomst geschiedt schriftelijk tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een periode van tenminste 25% van de overeengekomen looptijd, afgerond in hele maanden. 
  3. Onder heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
   1. Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Onder ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
   2. aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever Onder curatele of bewind wordt gesteld.
   3. Er op een aan Opdrachtgever toekomend recht beslag wordt gelegd. 
  4. In geval van ontbinding van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Onder verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. 
  5. In geval van ontbinding van de overeenkomst is Onder gerechtigd om een evenredig deel, in verhouding tot het voltooide deel van de opdracht, van de overeengekomen geldsom te factureren met een minimum van 50%.
 1. Garantie en aansprakelijkheid
  1. Opdrachtgever is gehouden iedere levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de prestatie niet voldoet aan de overeenkomst en er derhalve sprake is van een gebrek, dient Opdrachtgever binnen 7 dagen nadat zij dit heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken, Onder hieromtrent te informeren.
  2. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Onder het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vergoeding van schade door Onder.
  3. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan Opdrachtgever is toe te rekenen, Opdrachtgever Onder omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase of Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, vervalt ieder recht op herstel, vervanging of eventuele ontbinding zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast aangaande de toerekening van de fout berust bij Opdrachtgever.
  4. Onder is gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
  6. Iedere aansprakelijkheid van Onder is beperkt tot de hoogte waarop de door Onder gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar niet tot uitkering overgaat, tot het bedrag van het honorarium dat Onder voor de werkzaamheden – waaruit de schade is ontstaan – heeft ontvangen vermeerderd met 15%. Bij overeenkomsten die een langere looptijd dan een halfjaar hebben, geldt voorts een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
  7. Aansprakelijkheid van Onder omvat nooit gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld evenmin tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.
  8. Opdrachtgever vrijwaart Onder voor schade ontstaan door handelingen of nalaten van Onder gebaseerd op de door Opdrachtgever ontijdig verschafte of onjuiste of onvolledige informatie, gegevens en bescheiden.
  9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Onder tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden.
 1. Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Onder geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zijn mede begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportproblemen, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Onder opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Onder onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Onder bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever, en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige op Onder rustende verplichting tot vergoeding van schade ontstaat.
  3. Indien Onder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.
 1. Verwerking van persoonsgegevens
  1. Indien partijen geen verwerkersovereenkomst hebben gesloten geldt hetgeen in dit artikel bepaald.
  2. Opdrachtgever is ervan op de hoogte en stemt ermee in dat Onder, onder haar verantwoordelijkheid (persoons)gegevens, waaronder contactgegevens en e-mailadres en het gebruik van de website waaronder de activiteiten op de website, waaronder de bezochte webpagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht, het IP-adres en het internetgebruik van de bezoekers van de website, van Opdrachtgever en derden verwerkt 
  3. Behoudens voor zover nodig om aan haar administratieve verplichtingen te voldoen, verwerkt Onder persoonsgegevens uitsluitend onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Onder is ten aanzien van deze persoonsgegevens steeds ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  4. Opdrachtgever garandeert dat is voldaan aan alle vereisten voor de rechtmatige verwerking van de (persoons)gegevens die door Opdrachtgever of derden worden ingevoerd of verwerkt in de website of anderszins door Onder gehost of anderszins verwerkt worden. Opdrachtgever staat er jegens Onder voor in dat de gegevens niet onrechtmatig zijn verkregen en geen inbreuk maken op rechten van derden. 
  5. Opdrachtgever vrijwaart Onder van iedere rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
  6. Onder voldoet aan haar verplichtingen op grond van artikel 32 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming door maatregelen te treffen ter bescherming van de persoonsgegevens, gelet op de aard en omvang van de verwerkte persoonsgegevens. Onder garandeert echter niet dat de getroffen maatregelen onder alle omstandigheden afdoende zijn. Opdrachtgever is bevoegd de door Onder getroffen maatregelen te controleren door middel van een audit, als bedoeld in artikel 28 lid 3 onder h van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een dergelijke audit kan maximaal eens per jaar door of namens Opdrachtgever worden verricht. Het (doen) verrichten van een audit is voorts uitsluitend toegestaan indien de resultaten van eerdere audits en overige door Onder aangeleverde documenten de zorgen bij Opdrachtgever in redelijkheid niet kunnen wegnemen.
  7. Opdrachtgever kan op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens verplichtingen tegenover derden hebben, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. Onder zal zoveel als technisch mogelijk is medewerking verlenen aan de door Opdrachtgever na te komen verplichtingen. De daaraan verbonden kosten worden volledig door Onder op Opdrachtgever verhaald.
  8. De aansprakelijkheid van Onder voor schade geleden door en boetes opgelegd aan Opdrachtgever als gevolg van de verwerking van persoonsgegevens wordt beheerst door artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 1. Intellectueel eigendom
  1. Het eigendom van het door of namens Onder vervaardigde materiaal blijft volledig bij Onder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, in welk geval een aanvullende vergoeding kan bedingen. Bij gebleken schending van het intellectuele eigendomsrecht van Onder is Onder gerechtigd hiervoor een door haar zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  2. Onder kan alle ontwikkelde en al dan niet gepubliceerde content gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. 
  3. Opdrachtgever verkrijgt een licentie voor het gebruik, bewerken of verwerken van het door Onder vervaardigde materiaal in andere websites van Opdrachtgever dan waarvoor het oorspronkelijk door Onder is vervaardigd.
  4. Onder behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover daarbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 1. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten
  1.  Onder is bevoegd haar rechten en verplichtingen Onder deze overeenkomst aan een derde over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Onder. 
  2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. De rechter in het arrondissement waarin Onder haar hoofdvestigingsplaats heeft, is exclusief bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

Heb je vragen?

Wil je meer weten over SEO? Kan je website een nieuwe impuls gebruiken?
Neem contact op

Onder ons

Team van SEO specialisten

Het team van SEO bureau Onder bestaat uit enthousiaste SEO specialisten die graag samen met jou voor het beste resultaat gaan.

Maak kennis met ons team

Deze klanten zijn ondersteboven van ons!

Renzo van Dongen

Renzo van Dongen

Digital content manager Peugeot

Of het nu over content of technische aanpassingen gaat, dat maakt niet uit. Martijn brieft dit op een hele heldere manier zodat dit lokaal of door ons hoofdkantoor in Frankrijk doorgevoerd kan worden. […] Sinds de start van onze samenwerking hebben we mooie resultaten behaald. Keep it up!

Marien van Stegeren

Eigenaar Kitcentrum

Wanneer je online onderneming groeit groeien de verwachtingen vaak ook, op elk gebied. Voor een groot gedeelte hadden we zelf de controle over SEO en de invulling hiervan. We kwamen er achter dat onze eigen “algemene blik” niet meer toereikend was en hebben daarom Bureau Onder ingeschakeld. Verrassend en helder. We hebben een fijne samenwerking opgebouwd, mede omdat Martijn  ook met regelmaat met Eline of Mariska (afhankelijk van de case) bij ons op kantoor komt wat voor ons erg waardevol is!

Marten Stellingwerf

Webmaster

Martijn en Mariska maken het SEO verhaal begrijpelijk voor de leek en denken graag met ons mee. Het is fijn dat er elke maand een persoonlijk contact moment is met een uitgebreide rapportage en de mogelijkheid om alles te doorspreken. Na enkele maanden is het Onder al gelukt om met enkele van onze webshop pagina’s de nummer 1 posities te verkrijgen op Google. Wij zijn zeer tevreden over Onder.

Mark Prummel

SEO Specialist Stella Fietsen

Sinds enkele jaren is Onder is een gewaardeerde partner van Stella. Martijn is mijn sparringpartner voor complexe SEO vraagstukken en het extra paar kritische ogen dat ons scherp houdt. Samen hebben we een mooie groei gerealiseerd in online zichtbaarheid, bezoekersaantallen en leads. Onder onderscheidt zich door haar korte communicatielijnen en vakkundigheid. Ze spreken onze taal: niet zeuren, maar aanpakken. Daar houden we van!

OnderBouwing

Mis geen enkele SEO tip
 • Inzichten en tips op het gebied van SEO
 • Voor beginners en gevorderden
 • Van experimenten tot ontwikkelingen bij Google en van
  best practices tot eigen cases
 • Een kijkje achter de schermen bij Onder

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.