9+

Algemene voorwaarden trainingen Onder

ALGEMENE VOORWAARDEN ONDER | TRAININGEN

DEFINITIES

 1. Onder: Onder B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77062825, gevestigd te Zwolle aan de Hanzelaan 95 (8017 JE), gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 2. Verdere gegevens van Onder:
  • Bezoekadres: Hanzelaan 95 (8017 JE) Zwolle
  • Website: https://Onder.nl
  • E-mailadres: hallo@Onder.nl
  • Telefoonnummer: 038-20220043
  • Btw-identificatienummer: NL860888228B01
 1. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de door Onder aangeboden diensten.
 2. Training/Incompany: iedere opdracht (order) van opdrachtgever, in welke vorm dan ook. 
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Onder en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst. 
 4. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook (dienstverlening, aanneming van werk, uitlening van personeel, enz.) die Onder voor of ten behoeve van opdrachtgever verricht. 

Artikel 1: INSCHRIJVING EN ACCEPTATIE

 1. De inschrijving voor een training vindt uitsluitend plaats door middel van een inschrijfformulier op de website van Onder en geldt voor de totale aaneengesloten trainingsperiode. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
 2. De overeenkomst tussen opdrachtgever en Onder komt tot stand – en wordt geacht te zijn aanvaard door Onder – nadat Onder deelname per e-mail heeft bevestigd. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.
 3. Plaatsing voor een training geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangegeven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.
 4. Na bevestiging van de aanmelding dient er een aanbetaling van 50% gedaan te worden door de opdrachtgever. Dit bedrag dient binnen 14 dagen na dagtekening van de bevestiging te worden voldaan aan Onder. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur, die per e-mail aan het e-mailadres op het inschrijfformulier wordt verstrekt. 

Artikel 2: BEDENKTIJD EN ANNULERING

 1. Na de bevestiging van inschrijving geldt een bedenktijd voor opdrachtgever van 14 kalenderdagen. Annulering van een inschrijving binnen deze 14 kalenderdagen is kosteloos. Is het moment van inschrijven tot start training korter dan 14 dagen, dan is kosteloos annuleren tot 1 dag voor de start van de training mogelijk.
 2. Annulering van een inschrijving is kosteloos wanneer een training niet op de locatie van eerste voorkeur start.
 3. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de training. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke trainingskosten verschuldigd.
 4. Annulering van een inschrijving of een vervanging door een andere deelnemer (voordat de training is begonnen) kan gemeld worden door het sturen van een e-mailbericht naar hallo@onder.nl. 
 5. Tot 2 maanden voor aanvang van de training worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training is de opdrachtgever 20% van trainingskosten verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij annulering tussen 1 maanden en 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever 30% van trainingskosten verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van de training is de opdrachtgever 50% van de trainingskosten verschuldigd onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal. Bij tussentijdse beëindiging 50% (als opstartkosten) van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal plus de kosten van de reeds gevolgde colleges ongeacht de aanwezigheid bij de colleges. De totale kosten zijn nooit hoger dan de overeengekomen prijs.
 6. Bij annulering dienen alle reeds toegezonden studiematerialen onbeschadigd teruggestuurd te worden.

ARTIKEL 3: EXAMEN, GROEPSOPDRACHT EN INDIVIDUELE EINDOPDRACHT

 1. Indien er sprake is van een examen, groepsopdracht of individuele opdracht en eindgesprek bij een bepaalde training door Onder wordt afgenomen, vormt dit altijd een verplicht onderdeel hiervan.
 2. Indien de deelnemer niet deelneemt of verschijnt aan het examen, eindgesprek of groepsopdracht van Onder, dienen wel de kosten te worden voldaan.
 3. Bij het inhalen van het examen, de groepsopdracht of het eindgesprek is de deelnemer/opdrachtgever opnieuw examengeld verschuldigd.
 4. Een herbeoordeling (second opinion) van een examenuitslag c.q. eindgesprek kan alleen worden aangevraagd bij een onvoldoende beoordeling. In deze situatie accepteert de deelnemer, dan wel opdrachtgever, in alle gevallen de kosten van € 95,00 die deze herbeoordeling met zich meebrengt.

ARTIKEL 4: TUSSENTIJDSE BEËINDIGING OF VERPLAATSING

 1. Indien het aantal aanmeldingen op bepaalde data of locaties naar oordeel van Onder te gering is, behoudt Onder zich het recht voor de training vóór aanvang te laten vervallen of op een andere locatie te doen plaatsvinden.
 2. In uitzonderlijke gevallen kan Onder op verzoek een trainingsdag verplaatsen. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een training ligt bij Onder.
 3. Tussentijds beëindigen op grond van verwijtbare tekortkomingen kan alleen op basis van een schriftelijke ingebrekestelling welke aangetekend wordt verstuurd.
 4. Ontbinding door opdrachtgever kan alleen plaatsvinden nadat Onder in staat is gesteld om de tekortkomingen te repareren. Eventuele kosten voortvloeiende uit de te herstellen tekortkomingen komen ten laste van Onder. Bij ontbinding worden alle kosten door de opdrachtgever geaccepteerd.

ARTIKEL 5: BETALINGSVOORWAARDEN EN TARIEVEN

 1. Betaling dient te geschieden vóór of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld. Indien niet tijdig wordt betaald is de betalingsplichtige van de vervaldatum in verzuim. Onder zendt na het verstrijken van de vervaldatum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de betalingsplichtige de gelegenheid binnen 14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
  • Indien betalingsplichtige niet tijdig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, stuurt Onder betalingsplichtige een herinnering. Betalingsplichtige krijgt alsnog 14 dagen de tijd om te betalen.
  • Als betalingsplichtige na het verstrijken van deze termijn niet heeft betaald, is de Onder gerechtigd over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen en de buitengerechtelijke incassokosten.
  • Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,00.
  • Onder kan ten voordele van betalingsplichtige afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 2. De kosten van de training en de betalingswijze zijn vermeld in de brochure en op de website van Onder. Naar keuze van de individuele deelnemer kan de trainingskosten, indien en voor zover dat in de brochure-omschrijving van de betreffende gekozen training is vermeld, worden voldaan door betaling in termijnen of door betaling ineens. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven en kan na inschrijving niet meer worden gewijzigd.
 3. De betalingsverplichting wordt voor de deelnemer overgenomen door zijn werkgever vanaf het moment dat het formulier van inschrijving geheel ingevuld en mede ondertekend door de werkgever is ontvangen bij Onder. Indien het bedrijf dan wel de instelling de betalingsverplichting niet nakomt of zich hiertoe niet meer bereid verklaart, gaat de betalingsverplichting automatisch over naar de deelnemer.
 4. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW, tenzij specifiek anders vermeld.
 1. De op de website genoemde tarieven zijn leidend.
 2. Alle tarieven zijn, tenzij anders vermeld, inclusief trainingsmateriaal en catering.
 3. Opleider heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een training de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de training wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe bevestiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

ARTIKEL 6: AUTEURS-EIGENDOMSRECHT OP LESMATERIAAL

 1. Onder bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze opgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Onder of betreffende andere auteurs.
 2. Onder houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf en waakt ervoor dat van ingediende stukken geen misbruik kan worden gemaakt.
 3. Indien de deelnemer toerekenbaar tekort komt in de uitvoering van artikel 5 zal zij volledig aansprakelijk zijn voor alle door haar wederpartij daardoor geleden en te lijden schade.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijfactiviteiten van Onder. Door inschrijving maakt opdrachtgever kenbaar de algemene voorwaarden voor inschrijvingen, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden en daar waar van toepassing het bepaalde in de desbetreffende Onder brochure te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het bepaalde in de betreffende brochure vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.

ARTIKEL 8: DE TRAININGSDAGEN

 1. De deelnemer ontvangt voor aanvang van de training een overzicht van de trainingsdagen of –avonden en de locatie waar deze plaatsvinden.
 2. Van exameneisen van externe exameninstituten dan wel om reden van kwalitatieve verbetering, behoudt Onder zich het recht voor de trainingsdagen tussentijds te wijzigen.
 3. Onder behoudt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van het trainingsrooster.

ARTIKEL 9: VERHINDERING DOCENT

 1. Bij verhindering van een docent door overmacht zal Onder indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Onder de deelnemer zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen. 
 2. In het geval dat een docent door overmacht wordt verhinderd om de overeenkomst na te komen, heeft Onder het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Onder, zonder dat Onder tot vergoeding van enige schade is gehouden.
 3. In geval van opschorting zal Onder zo spoedig mogelijk alternatieve data verstrekken aan opdrachtgever.
 4. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhinderingen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhindering van de docent veroorzaken.
 5. Alleen extra kosten voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit verhindering van een docent liggen bij Onder.

ARTIKEL 10: BUSINESS PARTNERS, GASTDOCENTEN EN GASTSPREKERS

 1. Onder behoudt zich het recht voor, bepaalde trainingen door een door haar geautoriseerde Business Partner te laten verzorgen.

ARTIKEL 11: GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID

 1. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een training uit het aanbod van Onder worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam, contactgegevens en evt. naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het trainingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e-mail (gericht aan Opleider) aangeven. Voor actuele contactgegevens, zie artikel 1 of de website.
 2. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor Onder, haar medewerkers en de docenten. Onder heeft een privacy statement en houdt zich hier aan.

ARTIKEL 12 – VRAGEN EN KLACHTEN

 1. Onder heeft de intentie de vraag of de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de training is Onder telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Onder binnen 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen, worden door Onder per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.
 2. Onder doet er uiteraard alles aan om fouten in uw studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan binnen 10 dagen na ontvangst van het pakket. Een klacht moet tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend. Klachten die niet binnen 2 maanden zijn ingediend zijn niet ontvankelijk. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat in aanmerking komt voor de geschillenregeling van artikel 12.

ARTIKEL 13: GESCHILLENREGELING

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen tussen deelnemer en Onder over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Onder te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door deelnemer als door Onder aanhangig worden gemaakt bij De Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, meer informatie is te vinden op: www.degeschillencommissie.nl.
 3. De Geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien deelnemer de klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bij Onder heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen 12 maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 bij De Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer deelnemer een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie, is Onder aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Onder een geschil wil voorleggen aan De Geschillencommissie, moet hij deelnemer eerst schriftelijk vragen om binnen 5 weken uit te spreken of zij daarmee akkoord gaat. Onder dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van De geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Algemene voorwaarden voor trainingen, versie maart 2023

Heb je vragen?

Wil je meer weten over SEO? Kan je website een nieuwe impuls gebruiken?
Neem contact op

Onder ons

Team van SEO specialisten

Het team van SEO bureau Onder bestaat uit enthousiaste SEO specialisten die graag samen met jou voor het beste resultaat gaan.

Maak kennis met ons team

Deze klanten zijn ondersteboven van ons!

Renzo van Dongen

Renzo van Dongen

Digital content manager Peugeot

Of het nu over content of technische aanpassingen gaat, dat maakt niet uit. Martijn brieft dit op een hele heldere manier zodat dit lokaal of door ons hoofdkantoor in Frankrijk doorgevoerd kan worden. […] Sinds de start van onze samenwerking hebben we mooie resultaten behaald. Keep it up!

Marien van Stegeren

Eigenaar Kitcentrum

Wanneer je online onderneming groeit groeien de verwachtingen vaak ook, op elk gebied. Voor een groot gedeelte hadden we zelf de controle over SEO en de invulling hiervan. We kwamen er achter dat onze eigen “algemene blik” niet meer toereikend was en hebben daarom Bureau Onder ingeschakeld. Verrassend en helder. We hebben een fijne samenwerking opgebouwd, mede omdat Martijn  ook met regelmaat met Eline of Mariska (afhankelijk van de case) bij ons op kantoor komt wat voor ons erg waardevol is!

Marten Stellingwerf

Webmaster

Martijn en Mariska maken het SEO verhaal begrijpelijk voor de leek en denken graag met ons mee. Het is fijn dat er elke maand een persoonlijk contact moment is met een uitgebreide rapportage en de mogelijkheid om alles te doorspreken. Na enkele maanden is het Onder al gelukt om met enkele van onze webshop pagina’s de nummer 1 posities te verkrijgen op Google. Wij zijn zeer tevreden over Onder.

Mark Prummel

SEO Specialist Stella Fietsen

Sinds enkele jaren is Onder is een gewaardeerde partner van Stella. Martijn is mijn sparringpartner voor complexe SEO vraagstukken en het extra paar kritische ogen dat ons scherp houdt. Samen hebben we een mooie groei gerealiseerd in online zichtbaarheid, bezoekersaantallen en leads. Onder onderscheidt zich door haar korte communicatielijnen en vakkundigheid. Ze spreken onze taal: niet zeuren, maar aanpakken. Daar houden we van!

OnderBouwing

Mis geen enkele SEO tip
 • Inzichten en tips op het gebied van SEO
 • Voor beginners en gevorderden
 • Van experimenten tot ontwikkelingen bij Google en van
  best practices tot eigen cases
 • Een kijkje achter de schermen bij Onder

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.